a) Hãy viết một câu có dấu ngoặc kép để đánh dấu từ ngữ dùng với ý nghĩa đặc biệt .

12  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Dấu ngoặc kép thường được dùng để làm gì?

Câu 2:

a) Hãy viết một câu có dấu ngoặc kép để đánh dấu từ ngữ dùng với ý nghĩa đặc biệt .

b) Hãy viết một câu có dấu ngoặc kép dùng để dẫn lời nói

trực tiếp của một nhân vật hay một người nào đó .

(3)

Luyện từ và câu:

Mở rộng vốn từ: ƯỚC MƠ

Bài 1:

Ghi lại những từ trong bài tập đọc Trung thu độc lập cùng nghĩa với từ ước mơ.

Những từ trong bài tập đọc Trung thu độc lập cùng

nghĩa với từ ước mơ là từ: mơ tưởng, mong ước

(4)

Bài 2: Tìm thêm những từ cùng nghĩa với từ ước mơ:

a. Bắt đầu bằng tiếng ước M: ước muốn

b. Bắt đầu bằng tiếng mơ M: mơ ước

ước mơ, ước mong, ước vọng, ước ao, ước nguyện, …

mơ tưởng, mơ mộng, ...

Luyện từ và câu:

Mở rộng vốn từ: ƯỚC MƠ

(5)

Bài tập 3: Ghép thêm vào sau từ ước mơ những từ ngữ thể hiện sự đánh giá.

(Từ ngữ để chọn: đẹp đẽ, viển vông, cao cả, lớn, nho nhỏ, kì quặc, dại dột, chính đáng. )

Đánh giá cao M: ước mơ cao đẹp,

Đánh giá không cao

M: ước mơ bình thường Đánh giá thấp M:ước mơ tầm thường,

ước mơ nho nhỏ

ước mơ viển vông, ước mơ kì quặc, ước mơ dại dột ước mơ đẹp đẽ, ước mơ cao cả, ước mơ lớn, ước mơ chính đáng

Luyện từ và câu:

Mở rộng vốn từ: ƯỚC MƠ

(6)

Bài tập 3

Đánh giá cao M: ước mơ cao đẹp,

Đánh giá không cao

M: ước mơ bình thường Đánh giá thấp. M:ước mơ tầm thường,

ước mơ nho nhỏ

ước mơ viển vông, ước mơ kì quặc, ước mơ dại dột

ước mơ đẹp đẽ, ước mơ cao cả, ước mơ lớn, ước mơ chính đáng

Bài tập 4:

Nêu ví dụ minh họa về một loại ước mơ nói trên.

Luyện từ và câu:

Mở rộng vốn từ: ƯỚC MƠ

(7)

a) Cầu được ước thấy.

b) Ước sao được vậy.

Bài tập 5: Em hiểu các thành ngữ dưới đây như thế nào?

c) Ước của trái mùa.

d) Đứng núi này trông núi nọ.

Luyện từ và câu:

Mở rộng vốn từ: ƯỚC MƠ

(8)

1/ Em có một ước mơ là sau này sẽ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh giúp cho người dân nghèo ở quê hương em. Ba em bảo đó là một

……….

Trò chơi: RUNG CHUÔNG VÀNG

Hãy chọn từ ngữ hoặc một thành ngữ thích hợp điền vào chỗ trống sao cho hợp nghĩa rồi viết vào bảng con.

ước mơ cao cả .

2/ Vì biếng học, Hạnh ước muốn không học bài mà vẫn được điểm mười. Em bảo bạn đó là một ...ước mơ kì quặc.

3/ Mẹ tặng em đúng bộ truyện mà em yêu thích.

Đúng là cầu được ước thấy……… .

4/ Cậu hãy yên tâm lo học đi, đừng có ...đứng núi này trông núi nọ nữa. 5/ Biếng học nên Hà luôn ước ao có được chiếc túi thần của Đô-

rê- môn để khỏi phải học bài mà vẫn thuộc. Em bảo bạn là người luôn có ước mơ ……...viển vông.

Luyện từ và câu:

Mở rộng vốn từ: ƯỚC MƠ

(9)

A, Ước mơ cao cả

Hãy chọn từ ngữ hoặc thành ngữ điền vào chỗ trống sao cho hợp nghĩa.

Em có một ước mơ là sau này sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh giúp cho người dân nghèo ở quê hương em. Ba em bảo đó là một……...

A

B, Uớc mơ kì quặc

C, Ước mơ nho nhỏ

(10)

Các từ cùng nghĩa với từ ước mơ là:

Hãy chọn từ ngữ hoặc thành ngữ điền vào chỗ trống sao cho hợp nghĩa.

A, Mơ tưởng, ước vọng, ước lượng.

B, Mơ mộng, mơ màng, ước muốn.

C, Mơ ước, ước ao, ước mong. c

(11)

B, Ước mơ chính đáng, ước mơ cao cả, ước mơ lớn Dòng nào sau đây gồm những từ ngữ thể hiện sự đánh giá cao

B

Hãy chọn từ ngữ hoặc thành ngữ điền vào chỗ trống sao cho hợp nghĩa.

A, Ước mơ đẹp đẽ, ước mơ nho nhỏ, ước mơ dại dột

C, Ước mơ cao cả, ước mơ kì quặc, ước mơ đẹp đẽ.

(12)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in