Tuần 16- Luyện từ và câu - MRVT Đồ chơi - Trò chơi-Hoa Thơm

16  Download (0)

Full text

(1)

Trường Tiểu học Ái Mộ A

Bài giảng Lớp 4

Môn: Tiếng việt

Phân môn: Luyện từ và câu Tuần : 16

MRVT: Đồ chơi – Trò chơi

(2)
(3)

Câu 2: Khi hỏi chuyện người khác, muốn giữ phép lịch sự cần phải chú ý điều gì?

Câu 1: Em hãy đặt 2 câu hỏi để hỏi:

+ Một câu với người lớn tuổi.

+ Một câu với bạn.

(4)

Các em quan sát b c tranh. Đây là trò ch i gì?ơ

Kéo co

(5)

Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2021

(6)

2 1

8 7

Nhảy dây Kéo co Ô ăn quan

Lò cò

vật

cờ tướng

Đá cầu Xếp hình

3

4 6

5

(7)

Xếp các trò chơi: nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, lò cò, vật, cờ tướng, xếp hình, đá cầu vào các nhóm sau:

a)Trò chơi rèn luyện sức mạnh:…

b)Trò chơi rèn luyện sự khéo léo:….

c)Trò chơi rèn luyện trí tuệ:….

(8)

Xếp các trò chơi: nhảy dây, kéo co , ô ăn quan, lò cò,

vật, cờ tướng, xếp hình, đá cầu vào bảng phân loại sau:

kéo co, vật

ô ăn quan, cờ tướng, xếp hình Trò chơi rèn luyện

sức mạnh

Trò chơi rèn luyện sự khéo léo

Trò chơi rèn luyện trí tuệ

nhảy dây, lò cò, đá cầu

(9)

Thành ngữ, Tục ngữ Nghĩa

Chơi với lửa

Ở chọn nơi, chơi chọn

bạn

Chơi diều đứt dây

Chơi dao có ngày đứt

tay

Làm một việc nguy hiểm

Mất trắng tay

Liều lĩnh ắt gặp tai hoạ

Phải biết chọn bạn, chọn nơi sinh sống

Chọn thành ngữ, tục ngữ ứng với mỗi nghĩa dưới đây

(10)

Chọn những thành ngữ, tục ngữ thích hợp ở bài tập 2 để khuyên bạn:

a/ Nếu bạn em chơi với một số bạn hư nên học kém hẳn đi.

b/ Nếu bạn em thích trèo lên một chỗ cao chênh vênh, rất nguy hiểm để tỏ ra là mình gan dạ.

(11)

a/ Nếu bạn em chơi với một số bạn hư nên học kém hẳn đi.

b/ Nếu bạn em thích trèo lên một chỗ cao chênh vênh, rất nguy hiểm để tỏ ra là mình gan dạ.

Em sẽ nói với bạn : “Ở chọn nơi, chơi chọn bạn. Cậu hãy tìm bạn tốt mà chơi.”

-Em sẽ nói: “Cậu xuống ngay đi. Đừng đùa với lửa.”

-Em sẽ nói: “Chơi dao có ngày đứt tay đấy. Cậu hãy xuống ngay đi.”

(12)

Chọn A, hoặc B, hoặc C

(13)

Trong các nhóm trò chơi dưới đây, nhóm

nào chỉ gồm các trò chơi rèn luyện sự khéo léo?

A. Kéo co, nhảy dây, đá cầu, lò cò B. Nhảy dây, múa lân, lò cò, đá cầu

C. Xếp hình, lò cò, đá cầu, cờ tướng 0123456789

10

(14)

Trong các nhóm trò chơi dưới đây, nhóm nào chỉ gồm các trò chơi rèn luyện trí tuệ?

A. Đá cầu, nhảy dây, xếp hình, cờ tướng

B. Vật, ô ăn quan, cờ tướng, xếp hình

C. Cờ tướng, ô ăn quan, xếp hình, cờ vua 0123456789

10

(15)

“ Chơi với lửa” có nghĩa là gì?

A. Làm một việc nguy hiểm

B. Mất trắng tay

C. Liều lĩnh ắt gặp tai họa 0123456789

10

(16)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in