Nguyễn Hồng Nhung - 3A1 - Luyện từ và câu: Từ ngữ Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh (Trang 126)

43  Download (0)

Full text

(1)

1

(2)

请替换文字内容,添加相关标题,修改文字内容,也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容,添加相关标题,修改文字内容,也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内 容,添加相关标题,修改文字内容,也可以直接复制你的内容到此。

Vào học đúng giờ.

Chỉ bật mic khi có ý kiến.

Luôn bật camera trong giờ học.

Tập trung lắng nghe bài giảng.

Tích cực tham gia học tập.

Không nói chuyện trong khung chat.

(3)

1) Bạn Lan rất thông minh.

2) Những hạt sương long lanh như những bóng đèn pha lê.

Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi “Thế nào?”

và viết vào khung chat

(4)

Luyện từ và câu

Từ ngữ về các dân tộc.

Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh.

(5)
(6)

1 2

Tìm được và biết thêm về các dân tộc thiểu số ở nước ta.

Điền đúng từ ngữ

thích hợp (gắn liền với các dân tộc) vào chỗ trống.

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

3

Đặt được câu có hình ảnh so sánh.

(7)

Hoạt động 1

TỪ NGỮ

CÁC DÂN TỘC

(8)

Bài 1: Hãy kể tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết. (M)

1. Em hiểu thế nào là dân tộc thiểu số ?

- Dân tộc thiểu số là những dân tộc có ít người.

2. Người dân tộc thiểu số thường sống ở đâu trên đất nước ta?

- Người dân tộc thiểu số thường sinh sống ở các vùng núi cao.

(9)

Một số dân tộc thiểu số ở nước ta

Miền Bắc: Tày, Nùng, Thái,

Dao, Hmông, Giáy, Tà ôi…

(10)

CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở PHÍA BẮC

Tày Nùng

Dao

Hmông Mường

Thái

Giáy Tà ôi Hoa

(11)

Đồng bào dân tộc miền núi

thường trồng lúa trên

những thửa ruộng gì?

(12)

Ruộng bậc thang

(13)

Một số dân tộc thiếu số ở nước ta

Miền Bắc: Tày, Nùng, Thái, Dao, Hmông, Giáy, Tà ôi…

Miền Trung: Vân Kiều, Ba- na, Ê-đê, Gia-rai, Xơ-

đăng…

(14)

CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở MIỀN TRUNG

Vân Kiều Cơ-ho Khơ-mú Ê-đê

Gia-rai Ba-na Chăm Xơ-đăng

(15)

Để tránh thú dữ,

nhiều dân tộc miền núi

thường làm gì để ở?

(16)

Nhà rông

(17)

Nhà sàn

(18)

Kể tên những hoạt động, lễ hội của các dân tộc

mà em biết.

(19)

Nhảy sạp

(20)

Lễ hội cồng chiêng

(21)

Nhảy múa bên bếp lửa

(22)

Một số dân tộc thiếu số ở nước ta

Miền Bắc: Tày, Nùng, Thái, Dao, Hmông, Giáy, Tà ôi…

Miền Trung: Vân Kiều, Ba- na, Ê-đê, Gia-rai, Xơ-

đăng…

Miền Nam: Khơ-me, Hoa,

Chăm, Xtiêng…

(23)

CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở MIỀN NAM

Khơ-me

Chơ-ro

Hoa

Xtiêng Châu Mạ

(24)

Truyện “Hũ bạc của người cha”

là truyện cổ của dân tộc nào?

Dân tộc Chăm

(25)

Lễ hội cúng hồn lúa của dân tộc Ê - đê

(26)

Lễ cưới của người dân tộc Gia - rai

(27)

Lễ hội hoa Ban của dân tộc Thái

(28)

Lễ hội Xòe hoa của dân tộc Tày

(29)

54 DÂN TỘC ANH EM

(30)

Bài tập 2: Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống: (S)

a) Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng …….………

b) Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên ………để múa hát.

d) Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc ….……

c) Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm …….……để ở.

(nhà rông, nhà sàn, Chăm, bậc thang)

bậc thang

nhà rông

nhà sàn

Chăm

(31)

nhà rông

nhà sàn

(32)

Dân tộc Chăm

Lễ hội Ka - tê của dân tộc Chăm

(33)

Hoạt động 2

LUYỆN ĐẶT CÂU CÓ HÌNH ẢNH SO SÁNH

(34)

Bài tập 3 : Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi nói những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh: (V)

1

3

2

4

(35)

Trăng tròn như quả bóng.

Trăng rằm tròn xoe như quả bóng.

1

(36)

2

Bé cười tươi như hoa.

Mặt bé tươi như hoa.

(37)

3

Đèn điện sáng như sao.

Đèn điện sáng như ánh trăng trên trời.

Ánh đèn thức như trăng, sao đêm không ngủ.

(38)

Đất nước ta cong cong như hình chữ S.

Hình dáng đất nước cong như chữ S.

Nước Việt Nam cong hình chữ S.

4

(39)
(40)

Bài tập 4 : Tìm những từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống: (S)

a)Công cha, nghĩa mẹ được so sánh như

...,

như

...

b)Trời mưa, đường đất sét trơn như

...

c) Ở thành phố có nhiều toà nhà cao như

...

núi Thái Sơn nước trong nguồn chảy ra.

bôi mỡ.

núi.

(41)

Núi Thái Sơn Nước trong nguồn chảy ra

Đường trơn như bôi mỡ Tòa nhà cao như núi

(42)

1 2

Tìm được và biết thêm về các dân tộc thiểu số ở nước ta.

Điền đúng từ ngữ

thích hợp (gắn liền với các dân tộc) vào chỗ trống.

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

3

Đặt được câu có hình ảnh so sánh.

(43)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in