Câu 2: Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào? A

14  Download (0)

Full text

(1)

CHUYÊN ĐỀ NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ - LỚP 12 – NGÀY 31-7-2021 Câu 1: Đồ thị được cho trong hình vẽ dưới đây là của hàm số nào?

A. y x42x2. B. y x 33x1. C. y  x3 3x. D. y x 33x. Câu 2: Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

A. 2 1

1 y x

x

 

. B.

2 1 1 y x

x

 

. C.

2 1 1 y x

x

 

. D.

2 1 1 y x

x

 

.

Câu 3: Bảng biến thiên ở hình dưới là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm hàm số đó.

A. 2 3

1 y x

x

 

. B.

2 3

1 y x

x

. C. 2 3

1 y x

x

 

. D. 1

2 y x

x

  

. Câu 4: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. y  x2 2x1. B. y  x4 2x21. C. y   x4 x2 1. D. y  x4 2x21.

(2)

A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Câu 6: Cho hàm số y ax 3bx2cx d có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. a0,b0,c0,d 0. B. a0,b0,c0,d 0. C. a0,b0,c0,d 0. D. a0,b0,c0,d0.

Câu 7: Cho hàm số y ax 4bx2c (a, b, c là các hằng số thực; a0) có đồ thị

 

C như sau:

Xác định dấu của a c b

A. a c 0b0. B. a c 0b0. C. a c 0b0. D. a c 0b0.

Câu 8: Bảng biến thiên dưới đây có thể là của hàm số nào?

(3)

A. y  x4 2x3. B. . C. y x42x23. D. y  x4 2x3. Câu 9: Hàm số y x42x21 có đồ thị là hình nào sau đây

A. . B. . C. . D.

Câu 10: Cho hàm số y x b cx d

có đồ thị như hình vẽ bên

Xác định dấu của các hệ số b, c, d.

A. b0,c0,d 0. B. b0,c0,d 0. C. b0,c0,d 0. D. b0,c0,d 0.

Câu 11: Cho các dạng đồ thị (I), (II), (III), (IV) như hình dưới đây:

Liệt kê tất cả các dạng có thể biểu diễn đồ thị hàm số y x 3bx2cx d .

A. (I). B. (III) và (IV). C. (II) và (IV). D. (I) và (III).

Câu 12: Đồ thị hàm số y  x4 2x22 có dạng:

4 2 2 3

y  x x

(4)

A. . B. . C. . D. . Câu 13: Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt

kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. y  x3 3x1. B. y x 33x. C. y  x3 3x. D. y x 4x21. Câu 14: Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số nào?

A. y  x4 1. B. y  x4 2x21. C. y  x4 2x21. D. y  x4 2x21. Câu 15: Trong các đồ thị dưới đây, đồ thị nào là đồ thị của hàm số 1

1 y x

x

?

A.

-3 -2 -1 1 2 3

-3 -2 -1 1 2 3

x y

. B.

-3 -2 -1 1 2 3

-3 -2 -1 1 2 3

x y

. x

y

O

O x

y

1 1 1

O x

y

2

1 1 3

O

x

y

 1 1

2

O x

y

1 1 1

(5)

C.

-3 -2 -1 1 2 3

-3 -2 -1 1 2 3

x y

. D.

-2 -1 1 2 3

-3 -2 -1 1 2

x y

.

Câu 16: Đồ thị hàm số y ax 3bx2cx d (a,b,c,d là các hằng số thực và a0) như hình vẽ.

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. b0,c0. B. b0,c0. C. b0,c0. D. b0,c0. Câu 17: Cho hàm số y f x

 

ax4bx2c với a0 như hình vẽ:

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

A. a0; b0; c0. B. a0; b0; c0. C. a0; b0; c0. D. a0; b0; c0.

Câu 18: Cho hàm số y ax 4bx2c a, 0 có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. a0,b0, c0. B. a0,b0, c0. C. a0,b0, c0. D. a0, b0,c0 Câu 19: Đường cong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào?

O x

y

(6)

A. y x 33x2. B. y  x3 3x2. C. y  x3 3x21. D. y  x3 3x2. Câu 20: Đường cong trong hình sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. 3

2 4

y x x

 

. B. 2 3

2 y x

x

. C. 2

2 4

y x x

  . D. 1

2 y x

x

 

. Câu 21: Cho hàm số y x 3 2bx2 3x4d.

Hình

 

I Hình

 

II Hình

 

III

Các đồ thị nào có thể là đồ thị biểu diễn hàm số đã cho.

A.

 

II . B.

 

I

 

II . C.

 

III . D.

 

I

 

III .

Câu 22: Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?

(7)

A. y  x3 3x1. B. y x  3 3x 1. C. y x 42x21. D. y  x3 3x1. Câu 23: Cho hàm số y ax 4bx2c có đồ thị như hình vẽ bên.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. a0,b0,c0. B. a0,b0,c0. C. a0,b0,c0. D. a0,b0,c0.

Câu 24: Đồ thị hàm số y  x4 2x21 có dạng:

A. . B. .

C. . D.

Câu 25: Đường cong ở hình bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số ở dưới đây.

(8)

Hàm số đó là hàm số nào?

A. yx4 2x21. B. y   x4 2x2 1. C. y  x3 3x21. D. y x3 3x2 3.

Câu 26: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A. B. C. D.

Câu 27: Đồ thị hàm số y  x4 2x21 y  x4 2x21là hình nào trong 4 hình dưới đây:

A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4

Câu 28: Cho hàm số 2 1 1 y x

x

. Trong các đồ thị dưới đây, đồ thị nào là đồ thị của hàm số trên.

A. B.

3 3 1.

y x x y  x3 3x21. y x33x1. y  x3 3x1.

(9)

C. D.

Câu 29: Hình nào dưới đây là đồ thị của hàm số 4 2 2 1

 x4  

y x .

A.

-3 -2 -1 1 2 3

-3 -2 -1 1 2 3

x y

. B.

-3 -2 -1 1 2 3

-3 -2 -1 1 2 3

x y

.C.

-3 -2 -1 1 2 3

-3 -2 -1 1 2 3

x y

. D.

-3 -2 -1 1 2 3

-3 -2 -1 1 2 3

x y

.

Câu 30: Cho hàm số y x 3 3x22 có đồ thị như hình 1. Đồ thị ở hình 2 là của hàm số nào dưới đây?

Hình 1 Hình 2

A. y x33x22. B. y x33x22 . C. y x33x22 .D. y  x3 3x22.

x y

-2 -1 2

O

-2 1

x y

-1

-3 -2 O 1

2

(10)

A. y x 33x2. B. y x33x2 . C. y x33 x 2. D. y x 33x22. Câu 32: Hàm số 1

1 y x

x

có đồ thị là hình nào trong các hình dưới đây

Hình 1 Hình 2

Hình 3 Hình 4

A. Hình 3. B. Hình 2. C. Hình 1. D. Hình 4.

Câu 33: Hàm số nào trong các hàm số sau có bảng biến thiên như hình dưới

(11)

A. y x 33x21. B. y2x36x21. C. y x 33x21. D. y  x3 3x21. Câu 34: Cho hàm số y ax 3bx2 cx d a

0

có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây

là đúng?

A. a0, b0,c0, d0. B. a0, b0,c0, d 0. C. a0,b0, c0, d 0. D. a0,b0, c0, d 0 . Câu 35: Đồ thị dưới đây là của hàm số nào?

A. y  x3 3x21. B.

3

2 1

x3

y x . C. y x33x21. D. y   x3 3x21. Câu 36: Biết rằng bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của một hàm số trong các hàm số được

liệt kê ở các phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. 3

2 y x

x

. B. 1

2 y x

x

. C. 2 1

2 y x

x

. D. 2 5

2 y x

x

. Câu 37: Cho hàm số y f x

 

ax b

cx d

  

 có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(12)

A. abcd 0. B. a d 4c. C. b c d  4a. D. ad bc . Câu 38: Cho đồ thị hàm số y a x 3bx2 cx d ,

a0

có dạng như hình vẽ bên dưới.

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. a0,b0,c0,d0. B. a0,b0,c0,d0. C. a0,b0,c0,d0. D. a0,b0,c0,d0.

Câu 39: Trong các đồ thị hàm số sau, đồ thị nào là đồ thị của hàm số

1 y x

 x ? A.

x O

y

1 1

B.

x O

y

1 1

C.

x O

y

1 1

D.

x O

y

1 1

(13)

Câu 40: Cho hàm số y x 33x2. Đồ thị nào sau đây là đồ thị của hàm số đã cho?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 41: Đồ thị hàm số 2 1 2

y x

x là hình nào trong các hình sau:

A. (1). B. (2). C. (3). D. (4)

Câu 42: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. 2 1

1 y x

x

. B. 1 2

1 y x

x

. C. 2 1

1 y x

x

. D. 2 1

1 y x

x

.

O x

y

1

1 2

(14)

Câu 43: Cho hàm số ( )

y f x ax b

cx d , ( , , ,a b c dR c; 0,d 0) có đồ thị

 

C . Đồ thị của hàm số

( )

y f x như hình vẽ dưới đây. Biết

 

C cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3. Tiếp tuyến của

 

C tại giao điểm của

 

C với trục tung có phương trình là:

A. 4x3y 3 0. B. x4y 3 0. C. x4y 3 0 D. 4x y  3 0. Câu 44: Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

A. y x 42x2. B. y  x4 2x2. C. y  x4 3x2. D. y x 42x2.

---HẾT---

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in