LTVC Lớp 5 - Tuần 4 - Từ trái nghĩa

17  Download (0)

Full text

(1)

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài dạy: Từ trái nghĩa

(2)

Tìm thêm 2 từ đồng nghĩa với mỗi từ sau:

a) Đeo:………

b) Xe lửa:………...

Ki m tra b i cể à ũ

(3)

1. So sánh nghĩa của các từ in đậm :

Phăng Đơ Bô- en là một người lính Bỉ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa

của cuộc chiến tranh xâm lược năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan lăng.Năm

1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa.

chính nghĩa : đúng đạo lí, điều chính đáng, cao cả phi nghĩa: trái với đạo lí

Hai từ chính nghĩa, phi nghĩa có nghĩa trái ngược nhau

(4)

I. Nhận xét

Hai từ chính nghĩa, phi nghĩa có nghĩa trái ngược nhau.

1.

2.Tìm những từ trái nghĩa với nhau trong câu tục ngữ sau:

Chết vinh hơn sống nhục Từ trái nghĩa: chết / sống

vinh / nhục

(5)

Ghi nhớ

1. Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau M: Cao – thấp, phải –trái, ngày – đêm……….

(6)

3.Cách dùng các từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên có tác

dụng như thế nào trong việc thể hiện quan niệm sống của người Việt Nam ta?

Thể hiện quan niệm : Thà chết mà được tiếng thơm còn hơn sống mà bị người đời khinh bỉ.

(7)

Ghi nhớ

1. Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau M: Cao – thấp, phải –trái, ngày – đêm……….

2. Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật những sự vật, sự việc, hoạt động, trạng thái,.. đối lập nhau.

(8)

1. Tìm những cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ dưới đây:

a) Gạn đục khơi trong.

b) Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

c) Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

(9)

Bài 2

Điền vào mỗi ô trống một từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn thành các thành ngữ, tục ngữ sau:

a) Hẹp nhà……….bụng

b) Xấu người …….. nết

c) Trên kính….. …..nhường rộng

đẹp dưới

( Rộng rãi, thênh thang, mênh mông,...)

(10)

Bài 3: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:

a) Hòa bình

b) Thương yêu

c) Đoàn kết d) Giữ gìn

(11)

Bài 4: Đặt hai câu để phân biệt một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 3

Ví dụ : Mọi người yêu thích hòa bình, căm ghét chiến tranh.

(12)
(13)

u voi đuôi Đầ

chu t

(14)

N ướ c m t ng n n ướ c

m t d i à

(15)

M t nh m m t m

(16)

K khóc ng ườ i c ườ i

(17)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in