người kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước mọi khó khăn.” Là nghĩa của từ nào dưới đây?

31  Download (0)

Full text

(1)

Kiểm tra bài cũ

1

Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2018 Toán

KiÓm tra:

1. Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD. H·y chØ ra ra c¸c cÆp c¹nh vu«ng gãc vu«ng gãc víi nhau.

A B

C D

C¸c cÆp c¹nh vu«ng gãc víi nhau lµ: C¹nh AB vu«ng gãc c¹nh BC, c¹nh BC vu«ng gãc víi c¹nh CD, c¹nh CD vu«ng gãc víi c¹nh AD, c¹nh AD vu«ng gãc víi c¹nh AB.

2. Hai đường thẳng vuông góc với

nhau tạo thành mấy góc vuông? 2 1

3 4

(2)

Luyện từ và câu

MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ - NGHỊ LỰC

I. Mục đích yêu cầu:

- Biết thêm một số từ ngữ nói về ý chí nghị lực của con người. Biết tìm từ, đặt câu và viết đoạn văn ngắn có sử dụng các từ ngữ thuộc chủ điểm “có chí thì nên”. Rèn kĩ năng đặt câu và viết đoạn văn về người có ý chí nghị lực.

-Trao đổi trong nhóm cộng tác.

-Tự tin khi trình bày ý kiến trước lớp.

II. Chuẩn bị: (GV- HS)

III. Các hoạt động dạy – học:

(3)
(4)

Chọn đáp án đúng:

“Sức mạnh tinh thần làm cho con

người kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước mọi khó khăn.” Là nghĩa của từ nào dưới đây?

a. Kiên trì

b. Nghị lực

c. Kiên cố

(5)

a. Đừng sợ vất vả, gian nan.

b. Gian nan vất vả thử thách con người, giúp con người vững vàng, cứng cỏi hơn.

Câu tục ngữ “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”

khuyên chúng ta điều gì?

c. Cả ý a và b.

(6)
(7)

a/ Nói lên ý chí, nghị lực của con người.

1. Tìm các từ: Tìm các từ:

M: quyết chí

M: Khó khăn

b/ Nêu lên những thử thách đối với ý chí,

nghị lực của con người.

(8)

a/ N a/ N ói ói l l ê ê n n ý ý ch ch í, í, ngh ngh l l ực ực c c ủa ủa con ng con ng ười. ười.

1. 1. Tìm các từ : Tìm các từ :

Quyết chí, quyết tâm, bền gan, bền chí, bền Quyết chí, quyết tâm, bền gan, bền chí, bền lòng, kiên nhẫn, kiên trì, kiên nghị, kiên lòng, kiên nhẫn, kiên trì, kiên nghị, kiên tâm, kiên quyết, kiên cường, vững tâm, tâm, kiên quyết, kiên cường, vững tâm,

vững chí, vững lòng, vững dạ,…….

vững chí, vững lòng, vững dạ,…….

M: quyết chí

(9)

M: Khó khăn

b/ Nêu lên những thử thách đối với ý chí, nghị lực của con người.

Chông gai, gian nan, trở ngại, gian khổ, Chông gai, gian nan, trở ngại, gian khổ,

gian khó…

gian khó…

(10)

Quyết chí, quyết tâm, bền gan, Quyết chí, quyết tâm, bền gan, bền chí, bền lòng, kiên nhẫn, bền chí, bền lòng, kiên nhẫn, kiên trì, kiên nghị, kiên tâm, kiên trì, kiên nghị, kiên tâm, kiên quyết, kiên cường, vững kiên quyết, kiên cường, vững tâm, vững chí, vững lòng, vững tâm, vững chí, vững lòng, vững

dạ,…….

dạ,…….

a) Các từ nói a) Các từ nói lên ý chí, lên ý chí, nghị lực của nghị lực của

con người.

con người.

b) Các từ nói b) Các từ nói lên những thử lên những thử thách đối với thách đối với ý chí, nghị lực ý chí, nghị lực của con người.

của con người.

Khó khăn, gian khó, gian Khó khăn, gian khó, gian

khổ, gian nan, gian lao, gian khổ, gian nan, gian lao, gian

truân, thử thách…..

truân, thử thách…..

1. Tìm các từ : Tìm các từ :

(11)

Bài 2 : Đặt câu với một từ em vừa tìm được ở Đặt câu với một từ em vừa tìm được ở bài tập 1:

bài tập 1:

b/ Từ thuộc nhóm b.

a/ Từ thuộc nhóm a.

Ví dụ :

Tuần này, lớp em quyết tâm giành nhiều điểm tốt.

Ví dụ :

Gia đình bạn Cấp rất khó khăn nhưng bạn ấy luôn học giỏi .

(Nói lên ý chí, nghị lực của con người)

(Nêu lên những thử thách đối với ý chí, nghị lực của con người)

(12)

Bài 3:

Bài 3: Viết một đoạn văn ngắn nói về một Viết một đoạn văn ngắn nói về một người do có ý chí, nghị lực nên đã vượt qua người do có ý chí, nghị lực nên đã vượt qua

nhiều thử thách, đạt được thành công.

nhiều thử thách, đạt được thành công.

(13)

THẦY: NGUYỄN NGỌC KÝ

(14)

“Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi

(15)

Cao Bá Quát

(16)

Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi

(17)

Trong trường em, ai cũng quý mến Chị Trong trường em, ai cũng quý mến Chị Hiền học lớp 5C. Nhà chị Hiền nghèo, bố mẹ Hiền học lớp 5C. Nhà chị Hiền nghèo, bố mẹ mất sớm nhưng bạn ấy quyết tâm vươn lên mất sớm nhưng bạn ấy quyết tâm vươn lên trong học tập. Ở lớp Chị Hiền chăm chỉ nghe trong học tập. Ở lớp Chị Hiền chăm chỉ nghe thầy cô giảng bài, về nhà, bạn ấy làm bài tập thầy cô giảng bài, về nhà, bạn ấy làm bài tập đầy đủ. Không những thế chị Hiền còn tham đầy đủ. Không những thế chị Hiền còn tham khảo nhiều loại sách nâng cao. Nhờ sự nổ lực khảo nhiều loại sách nâng cao. Nhờ sự nổ lực không ngừng của bản thân, chị đã nhiều năm không ngừng của bản thân, chị đã nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Chị Hiền liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Chị Hiền chính là tấm gương sáng cho chúng em học tập chính là tấm gương sáng cho chúng em học tập

và noi theo.

và noi theo.

(18)

Ông em thường nói : “Có công mài sắt Ông em thường nói : “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Vừa qua ông em chẳng có ngày nên kim”. Vừa qua ông em chẳng

may bị ngã gãy chân . Vừa tháo bột xong, may bị ngã gãy chân . Vừa tháo bột xong,

ông em đã lần gường tập đi từng bước ông em đã lần gường tập đi từng bước

một. Ông em rất kiên trì luyện tập. Mỗi một. Ông em rất kiên trì luyện tập. Mỗi

ngày ông đều dậy sớm tập đi và đến nay ngày ông đều dậy sớm tập đi và đến nay

sau năm ngày luyện tập ông đã đi được sau năm ngày luyện tập ông đã đi được

nhiều bước. Bây giờ ông em đã khỏe hẳn nhiều bước. Bây giờ ông em đã khỏe hẳn

rồi. Ông em luôn là tấm gương để con rồi. Ông em luôn là tấm gương để con

cháu noi theo.

cháu noi theo.

(19)

Bạch Thái Bưởi mồ côi cha từ nhỏ, Bạch Thái Bưởi mồ côi cha từ nhỏ, hoàn cảnh gặp rất nhiều khó khăn. Hồi hoàn cảnh gặp rất nhiều khó khăn. Hồi còn trẻ ông đã làm nhiều nghề để kiếm còn trẻ ông đã làm nhiều nghề để kiếm sống. Có lúc mất trắng tay, ông vẫn sống. Có lúc mất trắng tay, ông vẫn không nản chí. Sau nhiều năm vật lộn không nản chí. Sau nhiều năm vật lộn trên thương trường, nhờ có nghị lực và trên thương trường, nhờ có nghị lực và kiên nhẫn ông đã thành công và đã trở kiên nhẫn ông đã thành công và đã trở

thành “một bậc anh hùng kinh tế”.

thành “một bậc anh hùng kinh tế”.

(20)
(21)

Gạo đem vào giã bao đau đớn,

Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông.

Sống ở trên đời người cũng vậy,

Gian nan rèn luyện mới thành công.

Hồ Chí Minh

NGHE TIẾNG GIÃ GẠO

PHẦN THƯỞNG

(22)

Câu tục ngữ nào khuyên chúng ta phải vất vả mới có lúc thanh nhàn, có ngày thành đạt.

1. Có vất vả mới thanh nhàn

Không dưng ai dễ cầm tàn che cho.

2. Người có chí thì nên, nhà có nền thì vững.

3. Thất bại là mẹ thành công.

(23)

Câu tục ngữ nào khẳng định có ý chí thì nhất định thành công.

2. Có công mài sắt, có ngày nên kim.

1. Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

3. Hãy lo bền chí câu cua

Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai !

(24)

Câu tục ngữ nào khuyên chúng ta không nản lòng khi gặp khó khăn.

1. Thua keo này, bày keo khác.

2. Ai ơi đã quyết thì hành,

Đã đan thì lận tròn vành mới thôi.

3. Người có chí thì nên, nhà có nền thì vững.

(25)

Câu tục ngữ nào khuyên chúng ta hãy giữ vững mục tiêu đã chọn.

1. Hãy lo bền chí câu cua

Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai ! 2. Thất bại là mẹ thành công.

3. Có công mài sắt, có ngày nên kim.

(26)

Nhà giáo ưu tú, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký.

Năm lên 4 tuổi, một

cơn sốt cao khiến cho

đôi bàn tay của thầy

bị bại liệt.

(27)

Em Vi Văn Đại trong giờ học trên lớp.

(28)

Suốt 6 năm liền, Suốt 6 năm liền, búp Thu búp Thu

Hương là HS giỏi Hương là HS giỏi được thầy cô, được thầy cô,

bạn bè yêu mến bạn bè yêu mến

Năm nay, Hương lên 15 tuổi, sắp tới lên lớp 7 Năm nay, Hương lên 15 tuổi, sắp tới lên lớp 7 nhưng chiều cao của chị chỉ 43cm phần chân bị te nhưng chiều cao của chị chỉ 43cm phần chân bị te o o

vì bại liệt nặng 15 kg. Hai chân H

vì bại liệt nặng 15 kg. Hai chân H ương bại liệt, co ương bại liệt, co quắp nên chị không đứng lên được. Hàng ngày, quắp nên chị không đứng lên được. Hàng ngày, mọi việc đi lại, đến trường và sinh hoạt cá nhân mọi việc đi lại, đến trường và sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ sự hỗ trợ của người thân cùng bạn bè đều phải nhờ sự hỗ trợ của người thân cùng bạn bè

trong lớp.

trong lớp.

(29)

Nguyễn Thị Nguyện bị liệt bẩm sinh, gần như Nguyễn Thị Nguyện bị liệt bẩm sinh, gần như

bất động hoàn toàn.

bất động hoàn toàn.

(30)

Bạn Lê Thị Thắm – Bạn Lê Thị Thắm – Học sinh lớp 5A Học sinh lớp 5A Trường TH Đông Trường TH Đông Thịnh, Đông Sơn, Thịnh, Đông Sơn,

Thanh Hóa.

Thanh Hóa.

(31)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in